Colormanagement

A colormanagement elenged­hetet­len része egy biztos és szabá­lyozott gyártási folya­matnak. Ezért egy átfogó, ICC színprofilokon alapuló munka­folya­mattal dolgozunk ami bizto­sítja, hogy az ered­mény mindig az elvárt minőségű legyen. Az egységes szabvá­nyok alap­ján kalib­rált rendsze­reink nemcsak a gyártás folyamán biztosít­ják a folya­matos szín­egye­zőséget, hanem már a gyártás előtt pontosan megjósol­hatóvá teszik a készter­méken megje­lenő vég­ered­ményt.